Pozvánka na členskou schůzi ZO ČSV Znojmo

která se koná v neděli

dne  16.  3. 2014  v 9,00 hod.v hotelu DUKLA – bílý salonek.

Program jednání:
1)    zahájení  – vzpomínka na zesnulé
2)    volba mandátové  a  návrhové  komise
3)    zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSV
4)    zpráva kontrolní a revizní komise
5)    zpráva mandátové komise
6)    životní jubilea
7)    sdělení veterinární správy
8)    diskuse k předneseným zprávám
9)    doplňovací volby do výboru
10)  návrh činnosti – plán práce na r. 2014
11)   návrh rozpočtu na r. 2014
12)   návrh usnesení a jeho schválení
13)   závěr
14)   občerstvení

                    Těšíme se na Vaši účast

Kauer  Miroslav                                       Belháč  Antonín
jednatel ZO v.r.                                        předseda ZO v.r.

Dotace z Jihomoravského kraje v roce 2014

Rada Jihomoravského kraje schválila dotační program “Podpora včelařství pro rok 2014”

Příjem žádostí bude zahájen 17. února a končí 28. února ve 12,00 hod.
Formulář žádosti bude k dispozici nejdříve od 14.2.2014.

Informační seminář pro zájemce o dotace  a funkcionáře  ČSV se koná v pátek dne 7. února od 14,00 hodin  v sále 7A v budově JM krajského úřadu v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, na který bude navazovat přednáška Racionalizace chovu na včelnici.

Seminář k dotacím trvá cca hodinu, přednáška př. Jindry je plánována na 2 hodiny.

Info: M. Holý  603892749   holy.vcelar@seznam.cz

Termíny léčení včelstev

 I. funigace (léčení)   11. – 13. 10. 2013

 

II. funigace (léčení)   18. – 20. 10. 2013

 

III. funigace (léčení)  okolo  15. 11. 2013 za příznivého počasí (+ 10 C) .
Toto léčení je možné nahradit aerosolovým vyvíječem, v termínu na přelomu měsíce listopad – prosinec. Aerosolové ošetření včelstev je nutné individuálně dohodnout s panem Miroslavem Kauerem.

Nařízení Státní veterinární správy

č.j. SVS/2013/039124-B
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále jen „KVS
SVS pro Jihomoravský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í Read more

Oznámení stanoviště včelstev

mapaDo konce února je třeba předat na obecní úřad “oznámení stanoviště včelstev”. Tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách ČSV a to jak ve formátu WORD/DOC nebo editovatelné PDF. Nově je třeba uvést parcelní číslo a jednoduchý situační náčrtek umístění včelstev. Mapku parcely si můžete vyhledat a stáhnout ze stránek nahlížení do katastru nemovitosí Katastrálního úřadu. Dle Mgr. J. Machovcové jej lze podat i elektronicky (Včelařství 2/2013 str.65), přičemž si vyžádejte potvrzení o přijetí emailu.

Zpráva pro důvěrníky a zdravotníky ZO Znojmo

V roce 2012 jsme zaznamenali nemalé problémy s pozdní dodávkou léčiv. Obzvláště s léčivy gabon a formidol. Vzledem k tomu, aby se obdobná situace neopakovala v roce 2013, bylo po konzultaci s VU včelařský Dol – Libčíce nad Vltavou, rozhodnuto o nutnosti odeslat požadavky co možná nejdříve. Na základě výše uvedeného je nutné požadavky na odběr léčiva v roce 2013 odevzdat jednateli ZO ČSV Znojmo panu Miroslavu Kauerovi do 20.3.2013.

1 2 3 4