Nařízení Státní veterinární správy

č.j. SVS/2013/039124-B
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále jen „KVS
SVS pro Jihomoravský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Jihomoravském kraji.
Čl. 1
Letní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Jihomoravského kraje se nařizuje
ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, v souladu
s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické testování
schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému
testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně po posledním odběru medu,
nejpozději do 31. července 2013.
(2) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Jihomoravského kraje, se nařizuje
provést ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto
nařízení nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední
evidenci zvířat.
(3) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými
přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí.
Čl. 2
Podzimní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Jihomoravského kraje se nařizuje:
a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou
plochu dna úlu,b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů
mezi jednotlivými ošetřeními zajistit:
1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok
k léčebnému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací
k jeho použití, nebo
2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí
nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití
nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování,
c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich
následné vrácení na dna úlů,
d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým
nebo třetím ošetřením podle písm. b).
Čl. 3
Zimní měl
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Jihomoravského kraje se nařizuje:
a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 30
dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném
po posledním ošetření podle čl. 2 tohoto nařízení,
b) odevzdat směsný vzorek zimní měli k vyšetření
1. laboratoři Státního veterinárního ústavu Jihlava nebo Olomouc nebo
2. přímo KVS SVS pro Jihomoravský kraj nebo
3. zkušební laboratoři Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., Dol 94, 252 66 Máslovice.
V tomto případě je chovatel povinen předat KVS SVS pro Jihomoravský kraj kopii
objednávky vyšetření osobně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací (název datové schránky: Krajská veterinární správa SVS
pro Jihomoravský kraj (Státní veterinární správa) (00018562), identifikátor datové
schránky: yq78byg, elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsb@svscr.cz) do 5
pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.
(2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4
mm.Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení
se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2012/018418-B o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy
– varroázy včel ze dne 13. 9. 2012.
V Brně dne 10.6.2013
otisk úředního razítka
MVDr. Jaroslav S a l a v a
ředitel KVS SVS pro Jihomoravský kraj ředitel
podepsáno elektronickyPříloha
Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků, dále jen “přípravky“
(1) Apiguard gel (25% thymol pro podání ve včelím úlu). Účinná látka – thymol
(2) Formidol 40 ml proužky do úlu. Účinná látka – kyselina mravenčí
(3) Gabon PF 90 mg proužky do úlu. Účinná látka – tau-fluvalinát
(4) M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku. Účinná látka – tau-fluvalinát
(5) MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včel fumigací. Účinná látka – tau-fluvalinát
(6) Thymovar, 15 mg thymolu v jednom proužku do úlu pro včely. Účinná látka – thymol
(7) Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel. Účinná látka – amitraz
(8) Všechny další veterinární léčivé přípravky, schválené Ústavem pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..